Питання. Предмет: Історія держави і права України

1. Предмет та завдання курсу.
2. Найдавніші державні утворення на території України.
3. Боспорське царство.
4. Формування державності у східних слов'ян.
5. Суспільний лад і правове становище соціальних груп Київської Русі.
6. Основні риси цивільного права Київської Русі.
7. Основні риси кримінального права Київської Русі.
8. Судові органи Київської Русі.
9. "Руська Правда" - пам'ятка давньоруської держави.
10. Право власності і спадкове право Київської Русі.
 

Контрольна робота: Теоретико-методологічні засади ІДПЗК

1. Проблема періодизації ІДПЗК
2. Функції ІДПЗК
3. Методи ІДПЗК
4. Місце і роль ІДПЗК в системі юридичних наук історико-теоретичного циклу
5. Мислителі минулого про суть держави та права
6. Держава і політичний режим
7. Співвідношення державної ідеології, релігії та права
8. Завдання науки та завдання навчальної дисципліни ІДПЗК
Список використаної літератури

Контрольна робота: Державність і право країн Стародавнього Сходу

1. На чому базувалася влада у первісному суспільстві?
2. Які загальні причини виникнення держави?
3. Які ознаки відрізняють державу від первісного суспільства?
4. У чому полягає вплив географічного середовища на формування державних систем Стародавнього Сходу?
5. Якими рисами характеризується давньосхідна деспотія?
6. Які функції мали давньосхідні держави?
7. Що виступає специфікою права у Стародавньому Сході?
8. Чим відрізняється суспільний лад і державний устрій у Єгипті, Індії, Вавилоні та Китаї?

Диплом на тему: Діяльність банків на ринку цінних паперів

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1. Сутність цінних паперів, їх види та характеристика
1.2. Ринок цінних паперів, його структура та функції
1.3. Специфіка діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
2.1. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні
2.2. Характеристика основних фінансово-економічних показників діяльності банку ПАТ АБ «Назва»
2.3. Структура та оцінка портфелю цінних паперів банку

Диплом на тему: Oблiк i рoзрoбкa системи кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa

Вступ
Рoздiл 1. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi aспeкти oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa
1.1. Eкoнoмiчнa сутнiсть тoвaрних зaпaсiв тa їх знaчeння в дiяльнoстi пiдприємствa
1.2. Критичний aнaлiз нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи тa oгляд спeцiaльнoї лiтeрaтури з oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa
1.3. Пeрeдумoви oргaнiзaцiї тa мeтoдики oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв  нa пiдприємствi ПAТ «Назва»
Виснoвки дo рoздiлу 1
Рoздiл 2. Мeтoдикa тa oргaнiзaцiя oблiку тoвaрних зaпaсiв нa пiдприємствi 
 

Страницы

Подписаться на zachetka.net RSS