Курсова робота на тему: Ринок страхових послуг

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
1.1. Сутність та класифікація страхових послуг
1.2. Механізм державного регулювання ринку страхових послуг
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОСЛУГ СТРАХОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ
2.1. Особливості розвитку ринку страхових послуг в Україні
2.2. Аналіз сучасного стану ринку страхових послуг України
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
3.1. Удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні із урахуванням зарубіжного досвіду
3.2. Напрямки підвищення ефективності державного регулювання ринку страхових послуг в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Код роботи 20011к
Рік захисту 2012
Кількість сторінок 60+додатки
Ціна 200 грн.
 
ВСТУП
Актуальність теми. Актуальність огляду страхового ринку пояснюється стабільним зростанням останніми роками в Україні попиту на страхові послуги, що пояснюється його впливом на соціально-економічну стабільність суспільства і приналежністю до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни.
Страхування є невід'ємною складовою ринкової економіки, забезпечуючи потребу членів суспільства у страховому захисті. Світовий досвід переконує: де створено надійну систему страхового захисту, там забезпечується більш високий рівень стабільності відтворювального процесу, досягається соціальна злагода, гарантується високий рівень життя населення.
Отже, формування ринку страхових послуг України та забезпечення умов для його надійного функціонування – проблема надзвичайної ваги і потребує як глибоких наукових розробок, так і активних дій з боку держави, суспільства в цілому.
Сьогодні в Україні ринок страхових послуг перебуває лише в стадії становлення, а його розвиток супроводжується численними проблемами економічного, нормативно-правового, організаційного, інформаційного, аналітичного, кадрового і технологічного характеру. Чинне законодавство, що регламентує функціонування ринку страхових послуг, не є логічно завершеним. Бракує й необхідних методичних розробок для підвищення ефективності діяльності страхових компаній. Часта зміна регуляторів ринку страхових послуг не сприяла формуванню в Україні дієвої системи страхового нагляду. Відчувається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а також ґрунтовних наукових досліджень і аналітичних матеріалів із страхової проблематики. Немає чіткого бачення стратегічного розвитку вітчизняного ринку страхових послуг та його окремих складових.
Особливою значущістю для розвитку теорії та практики страхування характеризуються роботи таких вітчизняних вчених В. Д. Базилевича, К. С. Базилевича, О. І. Барановського, Н. М. Внукової, О. Д. Вовчак, Т. А. Говорушко, К. О.Граве, Н. Б. Грищенко, А. М. Залєтова, О. Д. Заруби, Л. А. Лунца, М. В. Мниха, С. А. Навроцького, В. М. Опаріна, С. С. Осадеця, Ю. В. Пасічник, В. Й. Плиса, Т. А. Ротової, В. М. Федосова, В. М.Фурмана тощо.
Предметом курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів послуг страхових ринків в Україні.
Об’єктом дослідження є страхові послуги України.
Метою курсової роботи є обґрунтування проблем страхових послуг в Україні та шляхи їх вирішення.
Відповідно до мети перед написанням курсової роботи було поставлено такі завдання:
- розглянути сутність та класифікацію страхових послуг;
- дослідити механізм державного регулювання ринку страхових послуг;
- проаналізувати особливості розвитку ринку страхових послуг в Україні;
- провести аналіз сучасного стану ринку страхових послуг України;
- дослідити зарубіжний досвід страхових послуг;
- обґрунтувати проблеми державного регулювання ринку страхових послуг та шляхи їх вирішення.
При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і задач використано методи економічного аналізу та вивчення економічних процесів: монографічний, нормативно-розрахунковий, індексний, групувань, багатофакторного аналізу, експертних оцінок, балансовий, системно-структурний, економіко-математичного моделювання та інші.