Курсова робота на тему: Бізнес-планування у ринковій сфері господарювання

Вступ
Розділ 1 Бізнес-планування у ринковій системі господарювання
1.1. Загальна характеристика бізнес-планування
1.2. Цілі, завдання та функції бізнес-плану
1.3. Порядок формування інформаційного забезпечення бізнес-плану
Розділ 2. Особливості складання бізнес-плану на прикладі готелю «Братислава»
2.1. Резюме
2.2. Організаційний та фінансовий план
2.3. Характеристика і оцінка ризиків
2.4. Типові помилки бізнес плану
Розділ 3. Удосконалення бізнес-плану
3.1. Поради менеджеру в плануванні роботи готелю
3.2. Поради що до удосконалення бізнес-плану
Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Список використаної літератури
Додатки
 
Код роботи 20006к
Рік захисту 2012
Кількість сторінок 46+додатки
Ціна 200 грн.
 
Вступ
Актуальність теми. В цілях збільшення об'єму  прибутку,  рентабельності своєї роботи підприємство повинне постійно розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів в створення нових технологій, організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих платежів і устаткування для випуску конкурентоздатних товарів на внутрішньому і  зовнішньому ринках, будівництво філіалів і цехів, наближеним до джерел  сировини і ринку збуту. Кожний з цих проектів повинен бути заснований на бізнес-плані від ідеї до розрахунку конкретної суми прибули, яка буде отримана від його реалізації.
Найактивніше бізнес-план використовується при пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. 
Допомагає бізнес-план крупним підприємцям і фірмам, які збираються розширити справу, купивши пакет акцій існуючої фірми або  організувавши нову організаційно-виробничу структуру.
Таким чином, бізнес-план є програмою, яка  описує  економіко-організаційну сторону проекту, реалізація якого повинна принести прибуток  підприємству-інвесторові.
Вищесказане дозволяє зазначити актуальність дослідження теорії та практики бізнес планування на підприємствах.
Серед них найбільш суттєві дослідження у сфері бізнес планування виконані в роботах українських та закордонних учених Ансоффа І., Боумена К., Бреддика У., Виханського О.С., Володькиної М.В., Гріфіна Р., Дмитренка Г.А., Друкера П., Забеліна П.В., Котлера Ф., Кузьміна О.Є., Курочкіна А.С. Мельник О.Г., Мескона М., Мойсеєвої Н.К., Наливайка А.П., Немцова В.Д., Осовської Г.В., Портера М., Рудінської О.В., Томпсона А., Яроміч С.А. та ін. Незважаючи на досягнення закордонних і вітчизняних учених, багато теоретичних та практичних питань у цій області знань ще не вирішені. Це проблеми, пов'язані з уточненням сутності та структури бізнес-плану, з науково-методичним забезпеченням стійкості розвитку підприємств із урахуванням ризику; з інформаційним забезпеченням системи стратегічного планування, взаємозв'язку стратегії розвитку підприємства з оптимізаційним механізмом організації діяльності підприємства в поточному періоді. Актуальність і недостатня вивченість указаних проблем визначили вибір теми, мети і задач курсової роботи.
Об'єктом дослідження є комерційна діяльність готелю ТОВ “Братислава”.
Предметом дослідження є бізнес планування інвестиційного проекту відкриття кафе-бару-піццерії на базі готелю ТОВ “Братислава”. Теоретичні положення роботи можуть бути використані на практиці для вдосконалювання методів бізнес планування, що особливо важливо для підприємств гостинності України. Використання запропонованих висновків та пропозицій у практиці стратегічного менеджменту дозволить персоналу підприємств сфери гостинності швидше та більш якісно опанувати нові методи аналізу й прогнозування ситуацій, ефективніше використати внутрішні ресурси та забезпечити адаптацію підприємств до зовнішнього середовища
Метою роботи є дослідження теоретичних. практичних та методологічних засад розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.
Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:
- дати загальну характеристику бізнес-планування;
- розглянути цілі, завдання та функції бізнес-плану;
- дослідити порядок формування інформаційного забезпечення бізнес-плану
- обґрунтувати особливості складання бізнес-плану на прикладі готелю «Братислава»;
- розглянути удосконалення бізнес-плану.
Висновки та пропозиції
Бізнес-план - це письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції: зовнішню та внутрішню.
Бізнес-плани можна класифікувати за певними ознаками: за сферою бізнесу; за масштабами бізнесу; за характеристиками продукту бізнесу. У процесі розробки бізнес-плану виділяють три стадії: початкову, підготовчу, основну. У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові: титульний аркуш; зміст бізнес-плану; резюме; галузь, фірма та її продукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; оцінка ризиків; фінансовий план; додатки.
Ключовим розділом бізнес-плану є фінансовий план. Головна мета фінансового плану - узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.
Інвестиції - найважливіший важіль управління розвитком туризму як у країні в цілому, так й у конкретному регіоні. Їх необхідно аналізувати й прогнозувати: при розробці заходів щодо формування матеріально-технологічної бази туризму, схем розміщення та розвитку туристичних об'єктів; формуванні банку даних туристичних інвестиційних проектів.
Скорочено.