Курсова робота на тему: Менеджер як професійний керівник в готельній сфері

Вступ
Розділ 1. Менеджер як професійний керівник в готельній сфері
1.1. Типи, етапи і цілі кар’єри
1.2. Критерії добору менеджерів
1.3. Комплексна оцінка менеджерів
Розділ 2. Розвиток кар’єри менеджера (на прикладі готелю «Турист»)
2.1. Методи визначення потреб в кваліфікованих менеджерах
2.2. Методи і форми професійного навчання управління персоналом
Розділ 3. Підвищення ефективності роботи менеджера та кар’єрне зростання в готелі «Турист»
3.1. Ознаки успішного стратегічного менеджера
3.2. Підготовка і формування резерву керівників
3.3. Підвищення кваліфікації кадрів та кар’єрній зріст
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Код роботи 20005к
Рік захисту 2012
Кількість сторінок 46 + додатки
Ціна 200 грн.
 
Вступ
Актуальність теми. Сучасне функціонування підприємств готельного бізнесу (ПГБ) характеризується жорсткою конкуренцією між підприємствами. Крім того, у теперішній час в сфері готельного бізнесу України спостерігається тенденція збільшення попиту на висококваліфіковані управлінські кадри, так як саме вони спроможні розробити та впровадити максимально ефективні заходи для ПГБ з метою завоювання конкурентних переваг на ринку. Тому, актуальною проблемою ПГБ є необхідність в оцінюванні якості праці менеджерів.
Дослідженню проблем управління якістю праці приділено увагу в роботах вітчизняних науковців та зарубіжних дослідників, таких як: Балабанова Л., Будзан Б., Бондаренко О., Гаврилюк С., Грішнова О., Колот А., Завадський Й., Мельник П.В., Метелкин Н., Савицька Л., Сокольский М., Полищук О., Матвієнко О., Шпирко О. та ін. У той же час питання вдосконалення оцінки праці менеджерів ПГБ потребують подальшого розвитку.
Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов та не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її якості не можна залишати поза увагою ту обставину, що результати цієї праці у великій мірі опосередковуються її колективною діяльністю.
Предметом курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів управління кар’єрою менеджера підприємства готельної індустрії.
Об’єктом курсової роботи виступає готель «Турист».
Метою курсової роботи є обґрунтування підвищення ефективності роботи менеджера та кар’єрного зростання в готелі «Турист».
Відповідно до мети перед написанням курсової роботи було поставлено такі завдання:
- розглянути типи, етапи і цілі кар’єри;
- проаналізувати критерії добору менеджерів;
- дослідити комплексну оцінку менеджерів;
- проаналізувати методи визначення потреб в кваліфікованих менеджерах;
- дослідити методи і форми професійного навчання управління персоналом;
- розглянути ознаки успішного стратегічного менеджера;
- проаналізувати підготовку і формування резерву керівників;
- розглянути підвищення кваліфікації кадрів та кар’єрній зріст.
Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу: математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового аналізу, прийоми групування і порівняння.
Інформаційна база. Інформаційну базу курсової роботи становлять праці вітчизняних та закордонних науковців, а також дані готелю «Турист».
Висновки
Просування в трудовій сфері різнобічний, проявляється у всіх сторонах життєдіяльності працівника, бо його постійний розвиток та просування також різнобічні. Не випадково деякі автори під робочою кар’єрою розуміють поліпшення становища працівника з будь-якого погляду відповідно зі змінами його кваліфікації, рівня освіти, віку, сімейного становища, потреб тощо Менеджери постійно працюють з персоналом на підприємстві, контактують з працівниками суміжних організацій, органів місцевої виконавчої влади, відповідають за рівень виробництва, за діяльність і розвиток організації, тому значно складніше оцінити їх результати діяльності.
Розглянувши моделі оцінювання праці управлінських кадрів, необхідно відзначити, що існує потреба у розробці більш дієвої ієрархічної структури (тобто згрупуванні вимог, що висуваються до менеджерів, за ієрархічним принципом: спочатку це виявлення груп показників, які визначають сутність об’єкту, а потім розбивка їх на одиничні показники, які безпосередньо можна виміряти та, в результаті чого, отримати комплексну оцінку) показників якості праці менеджерів підприємств готельного бізнесу з урахуванням особливостей їх діяльності.
Діяльність вітчизняного готелю «Турист», на внутрішньому та міжнародному ринках надання послуг спрямована на досягнення визначених стратегічних цілей та завдань, що дозволяють забезпечити високоефективну фінансово-господарську діяльність, його виживання та конкурентоспроможність.
Потреба у менеджерах зросте в плановому періоді на 22,86%, оскільки за планом передбачається збільшити продуктивність їх роботи на 9,38%.
В готелі «Турист» для менеджерів існують тренінги, які організовуються з метою їх активного навчання та підвищення кваліфікації
Оцінювання особистості менеджера із загальнолюдських позицій ґрунтується на тому, що це повинна бути розумна і культурна людина, професіонал своєї справи. Насамперед він повинен піклуватися не про свій прибуток (як це рекомендують деякі сучасні видання), а про те, як допомогти клієнтові готелю, як його культурно обслужити, тому що саме на цьому готель і заробляє. Таким чином, вихідним моментом в розгляді вимог до функцій менеджера готелю є розуміння ним того, що саме приносить прибуток готелю.
Готель «Турист» здійснює формування кадрового резерву на кожний рік. Лише у 2011 році було сформовано резерв за вимогами, тобто скликалась комісія і розглядались претенденти до кадрового резерву шляхом обговорення їх результатів роботи, рівня кваліфікації та особистих якостей. Одним із напрямків удосконалення формування кадрового резерву має стати створення загального резерву на рівні підприємства для вищої і середньої ланок управління. Відбір туди має проводитися на конкурсній основі при відповідній рекомендації філіалу
При плануванні трудової кар’єри необхідно виходити не тільки зі стратегії управління організацією, а й враховувати пріоритети працівників, їх життєві цілі, ціннісні орієнтації тощо.