Контрольная работа код 000266

(000266)
 
ТЕМА 1: «Періодизація розвитку української культури»
 
1. Назвіть основні періоди в розвитку української культури
2. З якої доби людської цивілізації розпочинається становлення і розвиток української культури
3. Які особливості трипільської культури
4. Яку роль для подальшого розвитку української культури відіграло об’єднання східнослов’янських племен у єдину державу
5. Яке значення християнства в історичній долі української культури
6. Які ви знаєте особливості української культури в добу національно-культурного Відродження України
 
ТЕМА 2: «Стародавня культура східних слов’ян»
 
1. Які основні джерела вивчення культури стародавніх словян
2. Охарактеризуйте культуру скіфської доби
3. Черняхівська культура та її особливості
4. Опишіть характерні риси міфології та релігійних вірувань стародавніх слов’ян
 
ТЕМА 3: «Київська Русь»
 
1. Які першовитоки має культура Київської Русі
2. Що таке язичництво
3. Як сприймали русичі процес християнізації
4. Який вплив мало християнство на розвиток культури Київської Русі
5. Що нового привнесено у систему освіти за часів князювання Ярослава Мудрого
6. Назвіть видатніх діячів культури Київської Русі
7. Які види прикладного мистецтва набули високого розвитку та поширення на Русі

ТЕМА № 4: «Козацька доба»
 
1. Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові України XVII століття
2. Хто із козацької старшини взявся першим опікувати культурні потреби суспльства
3. У чому полягала реформа церкви та освіти в XVII столітті
4. Якою була роль Петра Могили у відновленні культурних пам’яток у Києві
5. Дайте характеристику стилю бароко та назвіть основні барокові архітектурні ансамблі XVIII століття
6. Що зумовлює національну специфіку іконопису XVII – XVIII століття
 
ТЕМА № 5: «Духовні пошуки XIX століття»
 
1. Що означають поняття «національна самосвідомість», «національна культура», «нація»
2. Яких визначних діячів української науки XIX столітті ви знаєте
3. Чому ми вважаємо Тараса Шевченка засновником сучасної культури українського народу

ТЕМА № 6: «Українська культура кінця XIX – початку XX столітть»
 
1. У чому виявилась національна своєрідність української культури кінця XIX – початку XX століття
2. Охарактеризуйте (структурно, лаконічно) основні стилі та напрямки літератури і мистецтва в Україні на початку XX століття
3. Яким є ідеал людини у художній культурі України кінця XIX – початку XX-го століття
4. У чому виявилось входження української культури періоду кінця XIX – початку XX століття в загальноєвропейський контекст
 
ТЕМА № 7: «Українська культура у XX столітті»
 
1. Які фактори (соціальні, економічні) зумовили український культурний ренесанс
2. Якою була доля українських університетів у перше пореволюційне десятиріччя
3. Назвіть літературні течії 20-х років в Україні та їх представників
4. Опишіть основні риси розвитку української культури у другій половині XX століття
 
ТЕМА № 8: «Культура в умовах нової соціальної реальності»
 
1. Які здобутки і втрати української культури у другій половині XX століття
2. Дайте характеристику новій соціально-культурній ситуації в період так званої перебудови
3. Визначте основні риси нової соціально-культурної ситуації в Україні сучасних умовах
4. Які перспективи розвитку української культури в сучасних умовах