Задача з бух. обліку (варіант 4)

Варіант 4
1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.
5. Скласти баланс підприємства на 31 березня 200Х р. відповід­но до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (табл. 5). Вхідні дані для домашньої роботи беруться за останньою цифрою у заліковій книжці з додатку.
 
№ з/п
 
Зміст
господарської операції
Сума, грн.
Бухгалтерський запис
Супроводжу­вальні документи
дебет
кредит
1
Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника
48000
 
 
 
2
Відображено сума  податкового кредиту з ПДВ по матеріалам
 
 
 
 
3
Проведено оплату постачальнику в повному обсязі
 
 
 
 
4
Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням матеріалів
6000
 
 
 
5
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ щодо транспортних послуг
 
 
 
 
6
Видано суму під звіт на придбання витратних матеріалів для комп’ютера
3600
 
 
 
7
Сплачено за надання транспортних послуг
 
 
 
 
8
Оприбутковано витратні матеріали для комп’ютера, які були куплені підзвітною особою
2400
 
 
 
9
Відображено податковий кредит з ПДВ за витратними матеріалами для комп'ютеру
 
 
 
 
10
Повернуто в касу невикористану суму підзвітних коштів
 
 
 
 
11
Списано матеріали на виробництво готової продукції
42000
 
 
 
12
Нараховано заробітну плату основним виробничим працівникам
96000
 
 
 
13
Нараховано відрахування на соціальні заходи по основним виробничим працівникам
 
 
 
 
14
Утримано податок з доходів фізичних осіб по основним виробничим працівникам
14400
 
 
 
15
Утримано по основним виробничим працівникам ЄСВ (3,6%)
 
 
 
 
16
Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення
960
 
 
 
17
Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу
72000
 
 
 
18
Нараховано відрахування на соціальні заходи по тивному персоналу ЄСВ (37%)
 
 
 
 
19
Утримано податок з доходів фізичних осіб по адміністративному персоналу
10800
 
 
 
20
Утримано по адміністративному персоналу ЄСВ (3,6%)
 
 
 
 
21
Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення
140
 
 
 
22
Списані витратні матеріали для комп’ютера на адміністративні цілі
 
 
 
 
23
Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування
360
 
 
 
24
Списано на фінансові результати адміністративні витрати
 
 
 
 
25
Оприбутковано готову продукцію за фактичною собівартістю
 
 
 
 
26
Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям
456000
 
 
 
27
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ по реалізованій продукції
 
 
 
 
28
Надійшли кошти в оплату за реалізовану готову продукцію на поточний рахунок підприємства
456000
 
 
 
29
Списано собівартість реалізованої готової продукції
 
 
 
 
30
Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції
 
 
 
 
31
Списано на фінансовий результат доход від реалізації готової продукції
 
 
 
 
32
Отримано готівку з банку в касу для виплати заробітної плати
 
 
 
 
33
3 каси видана заробітна плата
 
 
 
 
34
Депонування не отриманої заробітної плати
 
 
 
 
35
Сума депонованої заробітної плати здана в банк
 
 
 
 
36
Нараховано податок на прибуток підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
37
Списано нерозподілений прибуток
 
 
 
 

 

Код роботи 10002з
Рік написання 2015
Кількість сторінок 10
Ціна 70 грн. Купити